Predajné, dodacie, montážne a záručné podmienky

Obchodné podmienky pre E-shop

Všeobecné obchodné podmienky pri predaji tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu spoločnosti W.R.V., s.r.o.

 

Formulár "Oznámenie o uplatnení reklamácie"    Stiahnuť pre tlač tu

 

Príloha č. 1 Formulár "Odstúpenie od zmluvy" Stiahnuť pre tlač tu

 

Príloha č. 2 Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným Vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na adresu W.R.V., s.r.o., Neresnická cesta 4068, 960 01 Zvolen, wapzv@wapzv.sk.  Na tento účel môžete použiť vzorový  formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali ako prílohu pri prijatí Vašej objednávky e-mailom. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu,  najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť, alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty na odstúpenie. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Vrátený tovar neposielajte na dobierku. Pri vrátení tovaru ste povinný doručiť tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie - návod, záručný list, kópiu dokladu o kúpe (faktúra / doklad z ERP), nepoškodený, nepoužitý v originálnom obale.

Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.