Reklamačný poriadok

Všeobecné obchodné podmienky pri predaji tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu spoločnosti W.R.V., s.r.o.

čl. 9 Reklamačný poriadok - Zodpovednosť za chyby, Záruka, Reklamácie

Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na produkty predávané spoločnosťou W.R.V.

9.1. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný produkt pri prevzatí kupujúcim. Predávajúci zodpovedá aj za chyby, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby, ak ďalej nie je ustanovené inak.

9.2. V prípade predaja produktov na súkromnú potrebu sa dĺžka záručnej doby riadi platnými ustanoveniami Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka (§ 620 ods.1. Občianskeho zákonníka) a trvá teda 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom a začína plynúť odo dňa prevzatia produktu kupujúcim. Pokiaľ je produkt predávaný podnikateľovi a produkt kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s §429 ods.2. Obchodného zákonníka.

V prípade, ak je potrebné uviesť zakúpený produkt do prevádzky a túto činnosť vykoná predávajúci, alebo osoba spoločnosťou W.R.V. poverená, záručná doba začína plynúť odo dňa uvedenia produktu do prevádzky.

9.3. Záručná lehota uvedená v článku 9.2 týchto VOP sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol kupujúci tovar v záručnej dobe používať z dôvodu prevádzanej záručnej opravy predávajúcim.

9.4. O dĺžke poskytnutej záruky vydáva predávajúci kupujúcemu záručný list. Ak to povaha produktu umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe tovaru.

9.5. Nároky zo zodpovednosti za chyby produktu (ďalej len „reklamácia“) je kupujúci oprávnený uplatniť písomne, vyplnením Oznámenia o uplatnení reklamácie a jeho odovzdaním spolu s reklamovaným produktom výlučne v prevádzkach predávajúceho, alebo v autorizovaných zmluvných servisoch uvedených v príslušnom záručnom liste. V prevádzkach predávajúceho, alebo v prevádzkach autorizovaných zmluvných servisov (ďalej určená osoba) je počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie, ktorý poučí kupujúceho o jeho právach podľa §622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka1) v znení neskorších predpisov. Reklamáciu kupujúci môže uplatniť aj prostredníctvom diaľkovej komunikácie, zaslaním formulára pre uplatnenie reklamácie e-mailom, doporučenou poštovou zásielkou, faxom. Záručné opravy je oprávnená vykonávať výhradne predávajúci, alebo jej autorizovaný zmluvný servis, uvedený v príslušnom záručnom liste.

9.6. Oznámenie o uplatnení reklamácie je umiestnené na príslušnej podstránke webovej stránky www.wapzv.sk. Kupujúci je povinný pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah chyby tovaru. Kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ustanovení §622 a 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Ak kupujúci zasiela tovar na reklamáciu prepravnou službou, predávajúci odporúča poistiť zásielku. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

9.7. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť bez toho, aby sa zhoršila kvalita a úžitkové vlastnosti produktu, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinná chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu produktu, alebo ak sa chyba týka len súčastí produktu, výmenu súčasti, ak tým predávajúci nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu, alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný produkt za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9.8. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať ako produkt bez chyby, má kupujúci právo na výmenu produktu, alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave, alebo pre väčší počet chýb produkt riadne užívať. Nemožnosťou produkt riadne užívať sa rozumie, keď je kupujúci v dôsledku opakovane sa vyskytujúcej chyby, alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb pomerne dlhý čas vylúčený z používania produktu, takže nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby trpel také obmedzenie. Za väčší počet chýb predaného produktu možno spravidla považovať aspoň tri rôzne odstrániteľné chyby a za opätovný výskyt chyby vyskytnutie tej istej chyby po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

9.9. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie produktu podľa bodu 9.5. týchto reklamačných podmienok.

9.10. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ustanovení §622 a 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje, je predávajúci, alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa §2 písm m) Zákona 250/2007 ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu produktu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (začiatku reklamačného konania). Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

9.11. Reklamačné konanie týkajúce sa produktu, ktorý sa dá doručiť predávajúci začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledovné podmienky:

a) doručenie čistého a kompletného predmetu reklamácie/produktu predávajúci
b) doručenie formulára pre uplatnenie reklamácie
c) doručenie dokladu o kúpe
d) doručenie záručného listu

9.12. Pri reklamačnom konaní týkajúcom sa produktu, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúci, alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa predchádzajúceho bodu povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného produktu predávajúcim, alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa produktu, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúci, alebo ktorý je pevne zabudovaný, začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka produktu podľa tohto bodu. Ak však predávajúci, alebo  určená osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúci, reklamačné konanie začína dňom doručenia Formulára pre uplatnenie reklamácie predávajúci.

9.13. Predávajúci pri uplatnení reklamácie podľa článku 9.5 týchto VOP vydá kupujúcemu potvrdenie o prijatej reklamácii. Riadne a včas uplatnenú reklamáciu predávajúci vybaví v rámci reklamačného konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinná potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

9.14. V prípade, ak kupujúci svojvoľne vykoná, alebo dá vykonať akýkoľvek zásah do zapojenia produktu neoprávnenej osobe, príp. osobe inej ako v článku 9.5 týchto VOP, predávajúci nezodpovedá za chyby produktu spôsobené takýmto neodborným zásahom a kupujúci stráca záruku za akosť.

9.15. Predávajúci uplatnenú reklamáciu v súlade s ust. §-u 18 Zákona 250/2007 o ochrane spotrebiteľa zamietne, ak chyba produktu vznikla z nasledovných dôvodov:

a) nevhodného alebo neodborného používania, chybnej montáže, resp. neodborného uvedenia do prevádzky kupujúcim alebo tretími neautorizovanými osobami,

b) obvyklého opotrebenia, nesprávnej alebo nedbalej manipulácie, neodborného zásahu alebo úpravy zariadenia,

c) neprimeraného a nadmerného namáhania, použitia nevhodných/neodporúčaných prevádzkových prostriedkov a náplní, použitia nevhodných náhradných materiálov alebo dielov, chybných stavebných prác,

d) nevhodných chemických, mechanických, elektrochemických alebo elektrických vplyvov.

9.16. Ak kupujúci reklamáciu produktu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy a predávajúci/určená osoba v prípadoch podľa bodov 9.14. a 9.15. zamietne na základe odborného posúdenia2), predávajúci/určená osoba nevyžaduje od kupujúceho úhradu nákladov na odborné posúdenie, alebo súvisiacich nákladov.

9.17. Ak kupujúci reklamáciu produktu uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju podľa bodov 9.14. a 9.15. zamietne, v doklade o vybavení reklamácie je uvedené, komu môže kupujúci zaslať produkt na odborné posúdenie. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúci za chybu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia produktu záručná doba neplynie.

9.18. O vybavení reklamácie vydá predávajúci/určená osoba kupujúcemu písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania. Doklad spolu s produktom bude kupujúcemu odovzdaný osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej, kuriérskej alebo donáškovej služby, prípadne bude zaslaný e-mailom a zároveň bude vyzvaný k prevzatiu reklamovaného produktu.